• 20 secrets as a book
 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Instagram Social Icon

Privacybeleid, Disclaimer en Algemene Voorwaarden

Privacybeleid, Disclaimer en Algemene Voorwaarden

 

Hieronder kun je de algemene voorwaarden en het privacy beleid doorlezen. Het is verplicht om deze voorwaarden kenbaar te maken, maar ik werk vooral samen op basis van vertrouwen en gezond verstand.

 

Als iets niet duidelijk is of je hebt iets dat hierbuiten valt: stuur mij gerust een e-mail!

 

Alexander

 

 

 

Privacybeleid

 

Disclaimer

 

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

 

Privacybeleid Keehnen Incrementum

 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Keehnen Incrementum. U dient zich ervan bewust te zijn dat Keehnen Incrementum niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

 

Keehnen Incrementum respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Ons gebruik van verzamelde gegevens:

 

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Keehnen Incrementum of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Keehnen Incrementum of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

 

Deze website maakt gebruik van “cookies” (kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers van Keehnen Incrementum of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

 

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u uit te schrijven.

 

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie de contactgegevens helemaal onderaan.

 

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Keehnen Incrementum

Wilhelminastraat 4

1721AW te Broek op Langedijk

Info@alexanderkeehnen.com

 

 

Disclaimer

 

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door ons uitdrukkelijk afgewezen.

Wij bieden geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site
Wij streven ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Wij streven er eveneens naar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze site aangeboden modules correct is en dat deze modules juist en ononderbroken functioneren. Wij wijzen echter ieder vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. Wij aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen. Hoewel wij alles in het werk zullen stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door ons worden gewijzigd.

Eventuele op deze website verstrekte informatie over, verzekeringen, hypotheken, geldzaken, beleggingen en dergelijke of op juridisch of fiscaal terrein, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en de informatie altijd in samenspraak met ons dan wel uw juridisch- of belastingadviseur voor uw persoonlijke situatie te evalueren.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn ons dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door ons onderhouden en wij hebben geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Wij geven dan ook geen enkele garantie noch aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij ons dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Virussen
Wij garanderen niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

 

 

 

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 • Dag: kalenderdag;

 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 • Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Keehnen Incrementum

Wilhelminastraat 4

1721AW te Broek op Langedijk

Info@alexanderkeehnen.com

KvK-nummer: 52435458

Btw-identificatienummer: NL179456118B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

 

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;

 • de eventuele kosten van verzending;

 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Bij levering van diensten:

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

 

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De termijnen in dit artikel kunnen afwijken indien expliciet anders werd overeengekomen tijdens de aankoop van het product of de dienst.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 • die snel kunnen bederven of verouderen;

 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 • voor losse kranten en tijdschriften;

 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

 • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

 • betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

 • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij expliciet anders vermeld in het aanbod.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 30 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 

De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de oncusment, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

 

De garantie geldt niet indien:

 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Voor diensten zoals trainings en presentaties is de consument verantwoordelijk om de nodige faciliteiten te voorzien (bijvoorbeeld: een ruimte, stoelen, een projector, een flipchart), tenzij in de omschrijving van de geleverde diensten expliciet anders is overeengekomen.

 

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

 

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 

Opzegging

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

 

Verlenging

Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

 

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

 

Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

 

Duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 – Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om incassokosten van 15% van het factuurbedrag met een minimum van €300 in rekening te brengen.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur, deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.

 

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

 

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 
 

For English-speaking visitors:

Privacy policy, terms and conditions and disclaimer

 

 

Here you can read our privacy policy and our general terms and conditions. It is mandatory to communicate these conditions to you, but I prefer to work together on a basis of trust and common sense.

If something is not clear or you have something that is not covered: feel free to send me an email!

Alexander

 

Privacy policy

 

1. OVERVIEW

This privacy policy describes how Keehnen Incrementum (“we,” “us” or “Keehnen Incrementum”) maintains, uses and shares information that we may collect when you use our websites www.alexanderkeehnen.com, www.emailopkantoor.nl, www.stressopkantoor.nl, www.stressfreecourses.com. We refer to the Sites and the Products collectively in this Privacy Policy as the “Services.” By using any of the Services, you acknowledge that you have read, understood, and agree to the provisions of this Privacy Policy.
We may change this privacy policy from time to time. Any such changes will be posted here. If we make a material change in the way we use your personal information, we will prominently note the change on the Services and/or email you regarding the change.

 

2. HOW WE COLLECT AND USE INFORMATION

Some of the information we collect when you use the Services, such as your name, postal address, email address, credit card information or telephone number, may allow you to be identified (“Personal Information”). In all of the following circumstances, we will use Personal Information for the purpose described below, as well as to supplement our database of marketing contacts, which we will use to provide and promote products and services from us or our marketing affiliates.

 • Registration: When you register on the Services, such as to subscribe to a newsletter, request information or access a Product, you will be asked to provide certain Personal Information, which we will use to fulfill your request.
  Surveys: We may ask you to complete surveys or opinion polls from time to time. We only use the information that we collect from surveys in an aggregate manner, not in individually identifiable form.

 • Blogs and Forums: We may provide an opportunity for you to post information to blogs, forums or other public areas on the Services. By doing so, you consent to the posting of any Personal Information that you provide. You should be aware that such Personal Information can be read, collected, or used by other visitors to these public areas. We have no control over how these visitors use your Personal Information.

 • Inquiries. If you send us a comment or question or make an inquiry to customer support, we will retain the information that you provide to us for the purpose of responding to you, as well as for improving the Services and our customers’ use of our services.

 • Linking from Emails. If you link to any of our Sites from an email message from us, we will be able to identify your email address and associate that email address with the manner in which you use the Sites (e.g., which pages you visit or whether you make a purchase).

 • Visitors: If you are just visiting the Sites and not registering, requesting information, contacting us, or posting to a public area of the Services, and you did not access the Sites from a link contained in one of our email communications, we will not ordinarily collect any Personal Information about you except through web logs, as described below. In that case, we obtain the information that you provided and will use it to respond to your inquiry or fulfill your request if we can. We do not share any of this information with anyone else, except to respond to your request, if you consent, or as otherwise described in this privacy policy.

 • Web log: We maintain web logs that automatically record basic information about everyone who visits the Services. We use web log information to help us design our website, to identify popular features, to improve our services, and for other managerial and analytic purposes. We may also use web logs to help identify any person who may be misusing the Services. These logs contain:

  • The Internet domain from which you access the Services.

  • Your IP address.

  • The type of browser and operating system that you use.

  • The date and time you visited the Services.

  • The pages that you visited on the Services.

  • The address of the website you linked from to get to the Services.

 • Cookies: We use cookies, web beacons and similar technology to help you navigate the Services, to allow us to learn how you use the Services, and to improve the Services. Cookies are text files we place in your computer’s browser to store your preferences. Cookies, by themselves, do not reveal any Personal Information unless you choose to provide this information to us by, for example, registering at our Site. However, once you choose to provide Personal Information to the Services, this information may be linked to the data stored in the cookie. If you decide not to permit cookies on your computer, this may affect your ability to use the Services.

 • Communicating with You. We may use information that we collect from you for the purpose of communicating with you and responding to your inquiries. Those communications could, for example, take the form of service updates, promotions for products or services that we or one of our marketing partners provide, or e-newsletters.

 • Service Providers: We at times contract with third party service providers to perform functions for us. These service providers may be given access to the information we collect for the purpose of performing those functions, but they will be contractually bound to maintain the confidentiality of the information and not to use it for any other purpose.

 • Social Media. The Sites may include social media features, such as Facebook “Like” button and a “Share” button. These features may collect your IP address and which page you are visiting on the Site; and they may set a cookie to enable the feature to function properly. Your interactions with these features are governed by the privacy policy of the company that provides the feature.
  Business Transfers: If we were to transfer all or substantially all of our assets to another company, one of the assets we would likely include in the transfer is our database of Personal Information.

 • Disclosures for Legal Reasons: We will disclose Personal Information when we are required to do so by law, regulation or securities exchange requirement, for example, in response to a court order or subpoena. We also may disclose such information in response to a law enforcement agency’s request or when we believe such disclosure is appropriate to protect our legal rights or to safeguard anyone’s property or safety.

 

3. COLLECTION OF INFORMATION BY THIRD PARTIES

We may use a third-party advertising company to serve ads when you visit our Site. If we do so, this company may use information (not including your name, address, email address or telephone number) about your visit to the Services in order to provide advertisements about goods and services that may be of interest to you. In the course of serving advertisements to the Services, the advertiser might place or recognize a unique “cookie” on your browser.

We may offer you the opportunity to contact other companies, such as advertisers, marketing affiliates and content providers, to obtain information or to buy products or services. You decide when and whether to give your Personal Information to these companies. If you provide information, its use and security is governed by the policies and practices of those companies and not by this privacy policy.
We make no representations or warranties about any of these other companies or their privacy or security policies. Once you click through to an unaffiliated website, this privacy policy no longer applies. We strongly urge you to read the applicable policies of these other companies and their websites.

 

4. YOUR PRIVACY CHOICES

If you would like us to stop sending you email or other communications or would like to access your Personal Information to correct or delete it, you may send us a request at our email or postal addresses indicated below. We will endeavor to satisfy such requests within a reasonable time.

 

5. DO NOT TRACK

There will be no difference in how we collect or use data if you set your web browser to send a “Do not track” or similar request when you visit this Site.

 

6.LINKS TO OTHER WEBSITES

Our Site includes links to other websites whose privacy practices differ from ours. If you submit personal information to any of those websites, your information will be subject to their practices and policies.

 

7.SECURITY

We maintain all Personal Information with physical, electronic, and managerial safeguards to help ensure the security and confidentiality of the data against reasonably foreseeable risks. Security is designed to prevent unauthorized use, access, disclosure, destruction, and changes of data.

 

8.CHILDREN

This Site is intended for use by adults. We do not target, or knowingly collect any Personal Information from, children under the age of 13.

 

9.ACCOUNTABILITY

We are committed to adhering to our privacy policy and applicable laws and to making your online experience secure and valuable. If you have a question, request, complaint, dispute or concern related to this privacy policy, you may send a message by email to info@alexanderkeehnen.com. We will work with you to obtain a prompt resolution of any issues you may have.

 

 

 

Terms and Conditions

 

These terms of use (these “Terms”) represent an agreement between you and Keehnen Incrementum (“we,” “us,” or “Keehnen Incrementum”) and govern your use of our websites at www.alexanderkeehnen.com, www.emailopkantoor.nl, www.stressopkantoor.nl, www.stressfreecourses.com (the “Sites”) and any products or services made available from time to time by means of any of the Sites (the “Products”). We refer to the Sites and the Products collectively in this Privacy Policy as the “Services.” By using any of the Services, you acknowledge that you have read, understood, and agree to comply with these Terms.
 

 

1. SERVICES

Keehnen Incrementum grants you a non-exclusive, non-transferable, revocable license to use the Services, including the Products (subject to payment, where applicable), for your personal use only, in accordance with these Terms.  We reserve all rights that we do not expressly grant in these Terms. We may change, suspend or discontinue any aspect of the Services at any time, including the availability of any feature or content. Without limitation of any of our other rights or remedies at law, in equity or under these Terms, we may terminate your license to use the Services, in whole or in part, including your right to use any Products, without providing any refund or cancelling your obligation to make installment payments where applicable, if we determine, in our sole discretion, that you have breached or violated any of the provisions of these Terms.

 

2. PAYMENT

You may purchase licenses to certain Products through a one-time payment or in monthly installments, as specified on the Sites.  When you make a purchase, you authorize us to charge the credit or debit card you provide on a one-time or monthly basis, depending on which payment plan you elect.

We reserve the right to cancel any order for any reason. Possible reasons for cancellation include, but are not limited to the following:

 • Potentially fraudulent order. Before shipping orders, we run a check to make sure they are legitimate. If the check fails, we may cancel your order.

 • Incorrect pricing. Due to the sometimes volatile market for collectible products, sometimes there are major fluctuations in price. Therefore, we reserve the right to remove any item from any order and provide a full refund to the customer for that item.

 • Non-Payment. If payment is not received within a reasonable amount of time (currently 30 days) after the order has been placed, we may cancel an order without notice.

 

Services which are not purchased online will be invoiced with a payment term of 14 days, unless specified otherwise. Keehnen Incrementum hold the right to charge a collection fee of 15% with a minimum of €300 when the payment terms have not been met.

3. REFUNDS

By Dutch law, there is a 14-day right of withdrawal applicable for private individuals who purchase a Product online. To make use of this right, email us at info@alexanderkeehnen.com, no later than 14 days after the purchase requesting a refund and stating the reason for your request.

 

If you are not satisfied with a Product that you purchased, you are eligible for a full refund of amounts paid for that Product, provided that you: email us at info@alexanderkeehnen.com, no later than thirty (30) days (unless specified otherwise at the time of purchase) following the date of purchase, requesting a refund, stating the reason for your request, and documenting that you completed any worksheets provided in connection with the Product.  Notwithstanding the foregoing, certain Product purchases may not be eligible for refund, or might be subject to satisfaction of additional or different criteria, if and to the extent we so provide on the applicable Site(s).  If you receive a refund for a Product, you will have no further right to use that Product. We will have the sole discretion to determine whether you satisfy the eligibility criteria for a refund. For the avoidance of doubt, unless you are eligible to receive a refund, as provided herein, your obligation to continue to make all monthly payments with respect to a purchase shall remain in effect, notwithstanding the cancellation or termination of the applicable license for such Product.

 

4. YOUR CONTENT

We may provide the opportunity for you to provide content or materials (“Your Content”) by means of the Services, including by commenting on blog posts, by communicating with us directly or through other forums. You grant to us and our affiliates a non-exclusive, perpetual, irrevocable, royalty-free, worldwide, assignable, transferrable, right and license to reproduce, display, perform, transmit, modify, publish, create derivative works from and otherwise use Your Content in any formats or media now known or hereafter devised, in connection with our provision or promotion of information products or services.

 

5. YOUR CONDUCT

You agree that you will not:

 1. use the Services in a manner that (a) violates any applicable international, federal, state or local laws, regulations, rules, ordinances, statutes, requirements, codes or orders of any governmental or judicial authorities; (b) is fraudulent, deceptive or misleading; (c) is threatening, harassing, discriminatory, libelous, defamatory, pornographic or obscene; (d) violates anyone’s rights of privacy, publicity or other rights; (e) violates any contractual or fiduciary obligations; (f) infringes on any copyrights, trademarks, service marks, trade secrets, patents or other intellectual property rights (collectively, “Intellectual Property Rights”); (g) has an adverse effect on our business, reputation or (gability to provide Services; or (h) would otherwise be reasonably deemed objectionable under the circumstances;

 2. (ii) violate any program guidelines applicable to use of particular Products or interfere with, impair or disrupt the ability of others to use such Products;

 3. use the Services so as to impersonate any person or entity, falsely state or otherwise misrepresent your affiliation with a person or entity or provide inaccurate information;

 4. violate or attempt to violate the security of the Services;

 5. reverse engineer, decompile or disassemble any portion of the Services;

 6.  “scrape” information from the Services by automated means;

 7.  interfere with the ability of otherspermit any unauthorized access to or use of any Products that you have licensed or to any password applicable to your account for the Services;

 8. use, redistribute or resell any of the Products or other content of the Services, other than such unremunerated sharing via social media as may be authorized on the Services or otherwise in writing by us; or

 9. reproduce, modify, display, distribute, sell, re-sell, distribute, publish, disclose, videotape, share, divulge, transfer, exploit or create derivative works from any of the Services, including any Products, in whole or in part, except as expressly provided in these Terms.

 

6. PROPRIETARY RIGHTS

As between you and us, we own the Services, including the Products, and any and all graphics, photographs, images, artwork, text, fonts, software and other technology, and the contents, design, layout, functions, appearance and other intellectual property, comprising the Services. The foregoing ownership rights include all Intellectual Property Rights inherent in or appurtenant to the Services. Without limitation of the foregoing, the Services contain proprietary material of Keehnen Incrementum which is protected by copyright and other laws respecting proprietary rights. The Services are also protected by copyright as a collective work and/or compilation, pursuant to Dutch copyright laws, international conventions, and other copyright laws. Keehnen Incrementum retains all rights in the Services, including all copyright and other proprietary rights worldwide in all media. You may not use the Services except as expressly permitted under these Terms.

 

7. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

You represent and warrant: (a) that you own all Intellectual Property Rights in Your Content and have the right to provide Your Content via the Services for use as contemplated herein, and (b) that you are at least eighteen (18) years old.

 

8. INDEMNITY

You agree to indemnify, defend and hold harmless Keehnen Incrementum and its affiliates, and all officers, directors, owners, agents, or licensors thereof (collectively, the “Indemnified Parties”) from and against any and all losses, damages, liabilities and costs, including reasonable attorneys’ fees, sustained by the Indemnified Parties in connection with any claim arising out of Your Content, your use of our Products, or any breach by you or any user of your account of these Terms. You shall cooperate as fully as reasonably required in the defense of any such claim. Keehnen Incrementum reserves the right to assume the exclusive defense and control of any matter subject to indemnification by you.

 

9. DISCLAIMERS; LIMITATIONS OF LIABILITY

(a)   YOU ASSUME ALL RESPONSIBILITY AND RISK FOR YOUR USE OF THE SERVICES. THE SERVICES, INCLUDING ANY PRODUCTS, ARE PROVIDED “AS IS” WITHOUT REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF TITLE, NON-INFRINGEMENT, OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

(b)  WHILE WE MAKE GOOD FAITH EFFORTS TO INCLUDE SUBSTANTIALLY ACCURATE INFORMATION IN THE SERVICES, ERRORS OR OMISSIONS MAY OCCUR. IF WE RECEIVE NOTICE OF ERRORS OR OMISSIONS, WE WILL MAKE REASONABLE EFFORTS TO CORRECT THEM IN DUE COURSE; BUT WE MAKE NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES REGARDING THE ACCURACY, COMPLETENESS, PERFORMANCE, CURRENCY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OF THE SERVICES, THAT THE SERVICES WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, OR AS TO THE RESULTS THAT WILL BE DERIVED FROM USING ANY OF THE INFORMATION INCLUDED IN THE SERVICES.

(c)   IN NO EVENT SHALL KEEHNEN INCREMENTUM OR ITS AFFILIATES BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTED WITH YOUR USE OF, DELAY IN USING, OR INABILITY TO USE THE SERVICES. OUR LIABILITY FOR ANY DIRECT DAMAGES SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT OF FEES YOU HAVE PAID FOR THE PRODUCTS GIVING RISE TO SUCH LIABILITY. SOME STATES OR JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES AND THUS THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. IF THIS LIMITATION OF LIABILITY OR THE EXCLUSION OF WARRANTY SET FORTH ABOVE IS HELD INAPPLICABLE OR UNENFORCEABLE FOR ANY REASON, KEEHNEN INCREMENTUM’S MAXIMUM LIABILITY FOR ANY TYPE OF DAMAGES SHALL BE LIMITED TO THE LESSER OF (I) A REFUND OF THE AMOUNT PAID FOR THE PRODUCT AT ISSUE, OR (II) $100.

(d)  YOU ASSUME ALL RESPONSIBILITIES AND OBLIGATIONS WITH RESPECT TO ANY DECISIONS, ADVICE, CONCLUSIONS OR RECOMMENDATIONS MADE OR GIVEN AS A RESULT OF THE USE OF THE SERVICES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY DECISION MADE OR ACTION TAKEN BY YOU IN RELIANCE UPON PRODUCTS. THE SERVICES SHALL NOT CONSTITUTE OR BE CONSTRUED AS A RECOMMENDATION, SOLICITATION, OFFER OR OPINION BY KEEHNEN INCREMENTUM OR OUR AFFILIATES, PRINCIPALS OR CONTENT PROVIDERS, FOR ANY FINANCIAL TRANSACTION OR THE PURCHASE OF ANY FINANCIAL INSTRUMENT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO SECURITIES, OR ANY KIND OF INVESTMENT. PAST PERFORMANCE IS NO GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.

(e)   YOU ASSUME ALL RESPONSIBILITY AND RISK FOR YOUR USE OF THE SERVICES.  THERE IS NO GUARANTEE THAT YOU WILL EARN ANY MONEY OR ACHIEVE ANY PARTICULAR RESULTS USING THE TECHNIQUES AND IDEAS PROVIDED IN CONNECTION WITH THE SERVICES.  ALL INFORMATION PROVIDED IN CONNECTION WITH THE SERVICES IS INTENDED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY, FOR A GENERAL AUDIENCE, AND NOT AS SPECIFIC ADVICE TAILORED FOR AN INDIVIDUAL OR BUSINESS.  NONE OF THE INFORMATION PROVIDED IN CONNECTION WITH THE SERVICES SHALL BE CONSTRUED TO CONSTITUTE MEDICAL, PSYCHOLOGICAL, FINANCIAL OR ACCOUNTING, LEGAL OR OTHER PROFESSIONAL ADVICE; WE URGE YOU TO SEECONSULT WITH AN APPROPRIATE LICENSED PROFESSIONAL IF YOU SEEK ANY SUCH ADVICE.

(f) FOR OTHER SERVICES SUCH AS TRAININGS AND SPEAKING, THE CLIENT IS RESPONSIBLE FOR PROVIDING A MEETING ROOM SPACE AND PRESENTATION MATERIALS (E.G. PROJECTOR, FLIPCHART), UNLESS IT IS SPECIFIED IN THE SERVICE SPEFICATION THAT KEEHNEN INCREMENTUM SHALL PROVIDE THE REQUIRED FACILITIES AND TOOLS.

(g) YOU (THE CLIENT) ARE AWARE OF PRODUCTS AND SERVICESES RENDERED IN ENGLISH AND BY ACCEPTING THIS AGREEMENT YOU CONFIRM THAT YOUR KNOWLEDGE OF THE ENGLISH LANGUAGE IS SUFFICIENT TO UNDERSTAND AND PROCESS THE INFORMATION PROVIDED.

(h) WE DO NOT GUARANTEE THAT THE INFORMATION, SOFTWARE AND REFERRALS OR HYPERLINKS TO OTHER WEBSITES WHICH ARE AVAILABLE VIA OUR WEBSITES, ARE FREE FROM VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS.

 

10. LAW; JURISDICTION

These Terms shall be governed exclusively by the laws of the Netherlands. Any action or dispute will be resolved in the courts located in the Netherlands. This also applies to parties with a home address in any other country than the Netherlands.

11. PRIVACY

Your use of the Services is subject to our privacy policy , which is incorporated into these Terms.  By using any of the Services, you acknowledge and consent to Keehnen Incrementum’s collection and use of information as set forth in the privacy policy.

 

12.  CHANGES

We may modify these Terms at any time by posting changes on the Sites; however, (i) these changes will only become effective and binding with respect to you after we provide notice on the Sites that these Terms have changed and you first use any of the Services following the date of such posting, (ii) the changes will only apply with respect to your use of the Services after such changes become effective, and (iii) any change in payment obligations will only apply to your subsequent purchases on, or usage of, the Services. If at any time you find these Terms unacceptable and do not agree with them, you thereafter will have no right to use or access the Services.

13. COPYRIGHT

If you believe that any of the Services contain content that infringes on your copyright, please forward the following information by email to info@alexanderkeehnen.com:

·      Your address, telephone number, and email address;

·      A description of the copyrighted work that you claim has been infringed;

·      A description of where the alleged infringing material is located;

·      A statement by you that you have a good faith belief that the disputed use is not authorized by you, the copyright owner, its agent, or the law;

·      An electronic or physical signature of the person authorized to act on behalf of the owner of the copyright interest; and

·      A statement by you, made under penalty of perjury, that the above information in your notice is accurate and that you are the copyright owner or authorized to act on the copyright owner’s behalf.

 

14. LINKS

The Services may contain links to websites that we do not operate. We are not responsible for the content of any such websites, and you should direct any concerns regarding such websites to their respective site administrators or webmasters.

 

15. MISCELLANEOUS

No joint venture, partnership, employment or agency relationship exists between you and Keehnen Incrementum as a result of these Terms and/or your use of the Services. These Terms shall be effective as of the date accepted by you. These Terms represent the entire agreement between you and Keehnen Incrementum with respect to the subject matter hereof, and supersede any and all prior understandings, statements or representations, whether electronic, oral or written, regarding the Services. Keehnen Incrementum may assign these Terms at its discretion. You may not assign these Terms. No waiver of any obligation or right of either party shall be effective unless in writing, executed by the party against whom it is being enforced. In addition to money damages, Keehnen Incrementum shall be entitled to seek equitable relief where appropriate if you breach of any of these Terms. These Terms are severable and may be construed to the extent of their enforceability in light of the parties’ mutual intent. The titles and subtitles in these Terms are used for convenience only and are not to be considered in construing it. All references herein to “including” and variations thereof shall be deemed to mean, “including, but not limited to.” All references herein to “we,” “our” or variations thereof shall be deemed to refer to Keehnen Incrementum. All references herein to “you,” “your” or variations thereof shall be deemed to refer to you individually, if you are entering into these Terms on an individual basis, and to the corporation, partnership or other organization or legal entity that you represent, if you are entering into these Terms on behalf of such organization or entity. Notices to you required or permitted hereunder shall be made to you at the most recent email address on file with Keehnen Incrementum. Notices to us shall be sent by email to info@alexanderkeehnen.com.

© Copyright 2019 - Alexander Keehnen - All Rights Reserved

 • EARN-MORE-WORK-LESS_Book-Mock-Up-02
 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Instagram Social Icon